Meine Homepage

Raşidi Tarikatında - Hizbül Kebir Duası
Raşidi Tarikatında - Hizbül Kebir Duası - Başağaçlı Raşit Tunca


GiRiŞ:
Esteuzubillah. Inne ibadillahissalihiyne ve evliyaullahu, la havfün aleyhim velahüm, yahzenun.
Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü!
Ya Eyyühed deccal ve havaasike!
inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm illa şeytanirracim.
Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazeşşehri, min hazel medinati, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin.(3 defa)

HiZBÜL KEBiR

1. Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim (100 Defa)
2. Hasbünallahivenimelvekil (50 Defa)
3.Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr (1 Defa)
4. Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn (50Defa)
Bismillahirrahmanirrahim
Kul eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
5. Felak Suresi (17 Defa)
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs.
6.Nas Suresi (17 Defa)
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
7. Ayetel Kürsi (17 Defa)
8. La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym. (17 Defa)
9. Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab.
10. Ülaikellezine hüm aleyhim salavatihim yuhafizun.
11. Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn
12. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ.
13. Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, subhâneke fekınâ azâben nâr
MANASI: Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler,Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler.
14. Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr.Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel mustagfirîne bil eshâr.
MANASI: (Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir. Zikrini Sabah veya ikindiden sonra çekenler, bundan hemen sonra, Sabahlari  ve ikindiden sonra „Hizbül Kasr”  veya "Hizbül Kebir"okuyanlar her ikiside bunun hemen ardına (71 Defa) “Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh“ okurlar.
15. Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun
16. Kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn.
17. Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulî, innallâhe kaviyyun azîz.
18. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.

19. Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min futûr. Summerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr
20. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne
21. istiaze Duası El Evvel (1 Defa)

istiaze Duası El Evvel Budur

vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil zalimiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna ales seyyietil müseyyi iyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel hıyalil küllü mütehayyilliyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alen nazerel hainiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel gafiliyn
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel acelel küllü muacciliyn
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil tecavezel mütecaviziyn
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile)
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile)
Rabbena ve takabbel bi duai,
Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

22. Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve
şifâen min külli dâin. (33 Defa)
23. Es elüke Duası - istekler Duası (1 Defa)

Es elüke Duası - istekler Duası Budur
Allâhümme innî es’elüke kalben haşıen, hadzıen, zarien, ve aynen bakiyeten, ve bedenen sahihen, sabiren, ev yakinenen sadigen, bil hakkı sadien, ve tevbeten nasuhen ve makbuleten, ve lisanen zakiren, ve hamiden, ve imanen sahihen,ve ilmen nafian ve rızkan helalen tayyiben ve vesian, ve veleden ve binten salihan ve salihaten ve sahiben müvafigan, ve sinnen taviylen, fil hayri müşteğılen bil ibadeti haliseten, ve huligan hasenen, ve amelen salihan mütekabbelen, ve tevbeten mkabuleten, ve dereceten rafiaten, ve ömreten müminen ve mümineten ve taiaten, (sadece mümineten dersenizde olur)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

24. Salavatı Kebir (1 Defa)

Salavatı Kebir Budur

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed,
Allahumme salli ala seyyidina Ademe,
Allahumme salli ala seyyidina Şid,
Allahumme salli ala seyyidina idris,
Allahumme salli ala seyyidina Nuh,
Allahumme salli ala seyyidina Hud,
Allahumme salli ala seyyidina Zülkarneyn,
Allahumme salli ala seyyidina Lokman,
Allahumme salli ala seyyidina HIZIR,
Allahumme salli ala seyyidina ilyas,
Allahumme salli ala seyyidina Elyesa,
Allahumme salli ala seyyidina HIZKIL,
Allahumme salli ala seyyidina Şa ya,
Allahumme salli ala seyyidina Zülkiful,
Allahumme salli ala seyyidina Eyüb,
Allahumme salli ala seyyidina Üzeyir,
Allahumme salli ala seyyidina Salih,
Allahumme salli ala seyyidina Yunus,
Allahumme salli ala seyyidina Yuşa,
Allahumme salli ala seyyidina ibrahim,
Allahumme salli ala seyyidina ismail,
Allahumme salli ala seyyidina ishak,
Allahumme salli ala seyyidina Lut,
Allahumme salli ala seyyidina Yakub,
Allahumme salli ala seyyidina Yusuf,
Allahumme salli ala seyyidina Bünyamin,
Allahumme salli ala seyyidina Davud,
Allahumme salli ala seyyidina Süleyman,
Allahumme salli ala seyyidina Şuayb,
Allahumme salli ala seyyidina Harun,
Allahumme salli ala seyyidina Musa,
Allahumme salli ala seyyidina irmiya,
Allahumme salli ala seyyidina Zekeriyya,
Allahumme salli ala seyyidina Yahya,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
Allahumme salli ala seyyidina isa,
Allahumme salli ala seyyidina 12 Havariyyun,
Allahumme salli ala seyyidina Yemleyha, mekseline, misline, mernuş, debernuş, sazenuş, kefetatayyuş, KITMiR,
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Mehdiyyil Müntezar ve ala elihim ve sahbihim ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Remzi ve Yalçın Samson
Allahumme salli ala seyyidina Ali Zeynel Abidiyn,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeyneb,
Allahumme salli ala seyyidina imamül Hüseyin,
Allahumme salli ala seyyidina imamül Hasan,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
Allahumme salli ala seyyidina imamül Ali,
Allahumme salli ala seyyidina imamül Osman bin Avfan,
Allahumme salli ala seyyidina imamül Ömerul Hattab,
Allahumme salli ala seyyidina imamül Ebubekru SIDDIYG,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Halime-i Sadiye
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ve selleme,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeynep,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rukiye,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ümmü Gülsüm,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rabia,
Allahumme salli ala seyyidina Daniel,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Asiye,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Maşite
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Belkıs,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Züleyha,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Hacer,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Sare,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Havva
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
Allahumme salli ala seyyidina Cebrail,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
Allahumme salli ala seyyidina Mikail,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
Allahumme salli ala seyyidina israfil,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella,
Allahumme salli ala seyyidina Azaril,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle
Allahumme salli ala seyyidina Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,

Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.

DiKKAT!!!
NOT: Salavatı kebirdeki “Safura, Ra'le ve Danielaye,Gabrielaye,Michaelaye,Raffaellaye,Zara,Azra Zaraelle ve Feryail ve Ferruha salavat haftada bir defa Cuma Günlerinde yapilir diger günler onlara okunmaz ve Salavati kasr daki “Feryail” ilede okunmaz.

sadece Cuma Günlerinde de bu alltaki isimlere yukardaki yerlerinde Haftada bir defa salavat okunur 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle
Allahumme salli ala seyyidina Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,
sadece Cuma Günlerinde de bu yukardaki  isimlere yukardaki yerlerinde Haftada bir defa salavat okunur

25. Salavati Kasr (3 Defa)


Salavati Kasr Budur

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali
Seyyidina Muhammedin
Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahim, ismaile, ishak a ve yakube, Davude ve süleymane, Harune ve Musa, Zekeriya ve Yahya,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, sallu ala seyyidina isa ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
Ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, seyyidina Mikail, seyyidina israfil, seyyidina Azaril, seyyidina Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
velhamdülillahi Rabbel Alemiyn

Dikkat : Salavati kasr daki “Feryail” ile sadece haftada bir defa Cuma Günlerinde okunur

26. Yasin Suresinin tamamı veya sadece 1. Sayfasi (1 Defa)

Yasin Suresi Türkçe okunuşu Budur:

    (1) Yâsîn
    (2) VeI Kur'ân-iI hakîm
    (3) İnneke IemineI mürseIîn
    (4) AIâ sırâtın müstakîm
    (5) TenzîIeI azîzirrahîm
    (6) Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn
    (7) Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü'minûn
    (8) İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn
    (9) Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn
    (10) Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü'minûn
    (11) innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
    (12) İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn

Birinci Sayfa buraya kadar

    (13) Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn
    (14) İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn
    (15) KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey'in in entüm iIIâ tekzibûn
    (16) KâIû rabbünâ ya'Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn
    (17) Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn
    (18) KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm
    (19) KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn
    (20) Vecâe min aksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn
    (21) İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn
    (22) Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn
    (23) Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn
    (24) İnnî izen Iefî daIâIin mübîn
    (25) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
    (26) KîIedhuIiI cennete, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn
    (27) Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn
    (28) Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn
    (29) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
    (30) Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye'tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn
    (31) EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn
    (32) Ve in küIIün Iemmâ cemî'un Iedeynâ muhdarûn
    (33) Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'küIûn
    (34) Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a'nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn
    (35) Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn
    (36) SübhânneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya'Iemûn
    (37) Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn
    (38) Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm
    (39) VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm
    (40) Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn
    (41) Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn
    (42) Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn
    (43) Ve in neşe' nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn
    (44) İIIâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn
    (45) Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn
    (46) Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu'ridîn
    (47) Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut'ımü menIev yeşâuIIâhü et'ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn
    (48) Ve yekûIûne metâ hâzeI va'dü in küntüm sâdikîn
    (49) Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn
    (50) FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn
    (51) Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn
    (52) KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn
    (53) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un Iedeynâ muhdarûn
    (54) FeIyevme Iâ tuzIemu nefsün şeyen veIâ tüczevne iIIâ mâ küntüm tâ'meIûn
    (55) İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn
    (56) Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn
    (57) Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn
    (58) SeIâmün kavIen min rabbin rahîm
    (59) VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn
    (60) EIem a'hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ'buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn
    (61) Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
    (62) Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta'kıIûn
    (63) Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn
    (64) lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn
    (65) EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn
    (66) VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a'yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn
    (67) VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn
    (68) Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya'kiIûn
    (69) Ve mâ aIIemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur'ânün mübîn
    (70) Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn
    (71) EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn
    (72) Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'küIûn
    (73) Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn
    (74) Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn
    (75) Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn
    (76) FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na'Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu'Iinûn
    (77) EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
    (78) Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm
    (79) KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm
    (80) EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
    (81) EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm
    (82) İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûIe Iehû kün, feyekûn
    (83) FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey'in ve iIeyhi türceûn.

27. (3 Kulhu 1 Fatiha)
28. Kuran-ı Kerimdeki Son 10 Sure (Namaz sureleri Denilen) (Günde 1 er Defa) Extra Not: Ezbere bildigimiz surelerin ve ayetlerin hepsi en az ayda bir yada haftada bir defa hatmedilir ezberden. mesela Pazar günleri.

Namaz Sureleri  Bunlardır

Fil Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim.

“Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.”

Kureyş Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim.

“Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.”

Mâun Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim.

“Era’eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.”

Kevser Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim.

“İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.”

Kâfirûn Sûresi

“Kul yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.”

Nasr Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim.

“İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.”

Tebbet Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim.

“Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablun min mesed.”

İhlas Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim.

“Kul hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

Felak Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim.

“Kul e’ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

Nâs Sûresi

Bismillâhirrahmanirrahim.

“Kul e’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.”

Fatiha Suresi

Euzübillahimineşşeytanirracim,
Bismillâhirrahmanirrahim.
“ Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”


29. Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. (3 Defa)
30. Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh (71 Defa)
31. Elif Ba yani arapca alfabe (9 Defa)

Elif Ba Budur

"Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad(mahrecine dikkat"dz" şeklinde okunur ki, dil  azı dişlerin arasına konarak ze demeye calılışılır),tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.

32. Fetih Suresinin Son Ayeti (1 Defa)


Fetih Suresinin Son Ayeti Budur

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Euzubillahimineşşeytanirracim,
Bismillahirrahmenirrahim,
Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû
eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean
succeden yebtegûne fadzlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî
vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît
tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrace
şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa,
li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve
amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ.


33. Alfabe Duası (1 Defa)


Alfabe Duası Budur

Ya Rabbi okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih suresinin son ayetinin harflerini çokca çoğaltta onlar ile
şimdiye kadar namazlarimda ve sari vakitlerimde okuduğum ve bu gün içinde okuyacağım ve bugünün devami olan gündüzde ve
onun devami olan gecede ve gecenin devaminda okudugum ve okuyacağım Dualarımdaki ayetlerdeki surelerdeki,
zikirlerimdeki, tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, takdislerimdeki, tekbirlerimdeki, tehlillerimdeki, salavatlarımdaki,
selamlarımdaki, şükürlerimdeki, hamdlarımdaki hatalarımı yanlışlarımı düzelt, Eksiklerimi tamamla, yanlış olan fazlalarımı gider, ve
dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların faidesinden, feyizinden, bereketinden, şifasından,
hıfzı inayetinden ve ilminden beni eşimi ve çocuklarımı ve Mehdi ve sevenlerini ve Cemaatini nasiplendir.
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil
muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

Raşidi Tarikatında Eksiklerimi Tamamla Duasının Sebebi Hikmeti

Zikir evradımızın Alfabe Duası bölümünde deriz ki :

"hatalarımı yanlışlarımı düzelt, gerekli olan eksiklerimi tamamla, yanlış olan fazlalarımı da gider"

burada öyle dua edinizki "gerekli olan eksiklerimi tamamla" dediğimizde, hem altadığımız veya unuttuğumuz eksik olan yerleri hemde dua ediyoruz ki : başlangıçtan kıyametin sabahına kadar, bu tarikata intisab eden herkes, zikrimizin, başlangıç, yani giriş duasını okuduktan sonra, 1 defa euzu besmelesini de okuyan herkes, vakit ve imkanların kısıtlılığı sebebi ile, devamını zikredip okuyamazsa,  Ey Rabimiz o harfleri öyle çoğalt ki, onlar ile zikrin devamını tamamla, yani eksik kalan kısımlarını tamamla , yine silsileye hediye edilen fatiha ve kulhulerden de, baştan 3 tanesine okuyanın, vakit ve imkanların kısıtlılığı sebebi ile o gün devamını okuyamazsa,Ey Rabimiz o harfleri öyle çoğalt ki, onlar ile devamını ve eksik olanlarını tamamla diye dua edilir. bu sayede, imkanlar ve, değişik sebeler yüzünden, Zikri yarım kalmış zakirlerimizin zikri, o gün ve ertesi gün için Allah ve meleklerince Tamamlanmış olur inşallah.
Rabbim Müntesiblerimizi bu faideden de nasiplendirsin inşallah.
Amma tenbelliğe kaçıpta hergün hergün böyle yapmayın, sadece bu hali yaşayanlara mahsus, Tarikatımızın, o dua sebebi ile, bir berket ve faidesidir inşallah.


34. Rabbi Neccini Min külli belaiddünya ve belail ahireti, velemradzi ve aafeti, ve euzubike min fitnettid Deccal ve havaaassike, ve euzubike en yahdzrun.
35. Neccini Duası 2 (Günde 1 Defa)


Neccini Duası 2 Budur

Rabbi neccini min külli belliyyetin ve aafetin, ve eahetin, ve ğussetin, ve mihnetin, ve zelzeletin, ve şiddetin, ve ihanetin, ve
zilletin, ve galebetin, ve gılletin, ve cuuin, ve ateşin, ve fagrin, ve feagatin, ve dziygin, ve fitnetin, ve vebaain, ve belaain, ve ğaragin, ve hargın, ve bergın, ve sargın, ve harrin, ve berdin, ve nehbin, ve ğayin, ve dzalalin, ve dzaaletin, ve heemmetin, ve zelelin, ve hataya, ve hemmin, ve ğammin, ve meshin, ve hasfin, ve gazfin, ve halletin, ve ılletin, ve meradzin, ve cunuunin, ve cüzaamin, ve berasin, ve faalecin, ve baasurin, ve selesin, ve nagsin, ve heleketin, ve gadzihatin, ve gabihatin fiddareyni inneke la tuhliful miad,

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

36. VEDFEA DUASI (Def eyle Duası) (Günde 1 Defa)


VEDFEA DUASI (Def eyle Duası) Budur

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim.

Allahümme vedfeana küfrel kafiriyn,
Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyn,
Allahümme vedfeana nifakel münafikiyn,
Allahümme vedfeana hasedel hasidiyn,
Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyn,
Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyn,
Allahümme vedfeana kezibel kazibiyn,
Allahümme vedfeana ifsadel müfsidiyn,
Allahümme vedfeana israfel müsrifiyn,
Allahümme vedfeana adaavetel aduvviyn,
Allahümme vedfeana sihres sahiriyn,
Allahümme vedfeana neffasatil ukadiyn,
Allahümme vedfeana cürmel mücrimiyn,
Allahümme vedfeana zulmez zalimiyn,
Allahümme vedfeana vahşetel vahişiyn,
Allahümme vedfeana seyyietil müseyyi iyn,
Allahümme vedfeana hıyalil küllü mütehayyılliyn,
Allahümme vedfeana nazerel hainiyn,
Allahümme vedfeana keşfel küfrül kaşifiynes seyyiiyn,
Allahümme vedfeana şematatiş şamitiyn,
Allahümme vedfeana amelil bahilliyn
Allahümme vedfeana gafelel gafiliyn
Allahümme vedfeana amelil yüraun
Allahümme vedfeana acelel küllü muacciliyn
Allahümme vedfeana tecavezel mütecaviziyn
Allahümme vedfeana deccal ve havaassike ve euzubike en yahdzurun.(Dad sağ azı diş ile)
Allahümme vedfeana şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en yahdzurun.  (Dad sol azı diş ile)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.
37 “Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke, fağfirli zünubi, feinnehu la yağfiruzzunube illa ent.”
38. „Ya Evvelu ,Ya Ahiru, Ya Zahiru, Ya Batinu“
39. „Ya Hayyul Kaayum“
40. „Ya Eahdü Ya Samedu“
41. „Ya Muhyi, Ya mümitu“
42. „Ya mü minu, Ya müheyminu, Ya muiydu“
43. „ Ya Raşidu Ya Saburu“
44. „ Ya Baai*sü,(peltek se)Ya Baaki“
45. „Razzakul Kerim“
46. „Melikul Adlil Yakin“
47. „Azizul Hakim“
48. „Azizun Züntikam“
49. „Settarul Kerim“
50. „Şefikul halim“
51. „Ya Halim, Ya Selim“
52. „Ya Mecidi,Ya Vedudu“
53. „Raufurrahim“
54. „Rahmanur Rahim“
55. „Aalimul gaybi veş şehadeh“
56. „Zül Kuvvetil Metiyn“
57. „Ya Hadi, Ya Mehdi“
58. „Ya Hasibu, Ya muhasibu“
59. „Ya habiru, Ya muhabiru“
60. „ Ya Haafizu, Ya Muhafizu“
61. "Vallâhu hayrun hâfizen ve huve erhamur râhimîn."
62. „Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag.“ (3 Defa)
63. „Bismillahillezi lâ yedzurru maasmihi şeyün fil erdzi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim.“ (3 Defa)
64. „Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr,Ve halakal cânne min mâricin min nâr,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa)
65. „Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa)

66. „Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânnun ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa)
67. „Mudhâmmetân, Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“
68. "Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." 
69. “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr”
70. ihlas Suresi
71. . Fatiha Suresi
72. "Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah." (33 Defa)
73. „Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min ledunke sultânen nasîrâ.“
74. „Rabbişrah lî sadrî, Ve yessir lî emrî, Vahlul ukdeten min lisânî,Yefkahû kavlî, Rabbi Zidnî İlmen Ve Fehmen Ve Elhıkni Bissalihin.“
75. „Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ale'l-kavmi'l-kâfirîn.“
76. „Allahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadir. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab.“(3 Defa)
77. „innel hasenât, yüzhibnes seyyiât“ (7 Defa)
78. „Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.“
79. „Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten.“
80. „Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.“
81. „Hasbiyallah“
82. „Hasbiyallahu tevekkeltü alallah“
83. „Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.“
84. „Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ.“
85. Amenerrasulü Duası (1 Defa)

Amenerrasulü Duası Budur

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim.

Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn,
kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, lâ
nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ
gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.Lâ yukellifullâhu nefsen illâ
vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ
tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ
ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ
tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vagfir lenâ,
verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.

(Bu ayet Miracda Peygamberimize Hediye Edilen Bakara Suresinin 285 - 286 Son Ayetleridir)

86. „Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ.“  10 defa olunca „Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.“ Denilir.
87 . İnşirah Suresi (1 Defa)

İnşirah Suresi Budur

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim.

E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ
anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal usri yusra. İnne maal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.
88. Sadece 1. sınıflar 40 Gün "iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn (21 Defa) 40 günden sonra zikirimizde okunmaz gereken durumlarda okunur sadece.
89. „İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.“
90. „İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn.“ (10 Tane) ve 10 tanden sonrada “Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.“ denilir 1 defa.
91. „Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten vegınâ azâbennâr.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.“
92. „Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'lhisâb.“
93. "Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd" (3 Defa)
94. "Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun
mecîd" (3 Defa)
95. „Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb.Rabbenâ inneke câmiunnâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.“ (4 Defa)
96. „Rabbinsurnî bima kezzebûn.”
97. “İhdina's-sırat'al-mustegîm.”  sonra (1 Defa da) “Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-meğzûbi aleyhim veleddâllîn."
98. “Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn.”
99. „Ha mim“
100. „ Kef He Ye Ayn Sad Kifayetüna, Ha mim Ayn sin Kaf Himayetüne,Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym,Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym,Feseyekfikehümullahuve
hüvessemiulaliym.“

101. „Elif La Mim“
102. „Elif La mim Ra“
103. „Ya Sin“
104. „ Ta Sin“
105. „Ta Sin Mim“
106. „ Ta Ha“
107. „ Sad“
108. „Nun“

109. "Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû."
Ey Rabbim, Beni ve Eşimi ve Evladlarımı, Ana Babamı, Mehdi ve Cemaatini, Sevenlerimi, Sevdiklerimi, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar intisab etmiş olanları, ve şu andan itibaren Kıyametin Sabahına kadar intisab edecek olanları, yeryüzünde ve kainatta ve bedenlerimizdeki fitne ve fücurun ve küfrün ve kafirliğin sebebi kılma. Amiyn, (1 Defa)

110. Amentü Duası (1 Defa)

Amentü Duası Budur

Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevtu Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü,Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü,Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.
111. „Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün resulullah.“ (3 Defa)
112. „Radziytü billahi Rabben, ve bil-İslami diynen. Vebi Muhammedin sallallahü teala aleyhi ve sellem  Rasülen ve Nebiyen“ (1 Defa)
113. „Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike.“ (3 Defa)

Artik tesbih modelimiz bu şekilde olan abaküs tesbih olacak, ve her sinif bu tesbihden kullanacak, ve mevsimine göre, renk farkli olacak, fakat bunda siyah ve beyaz tanimlamasi daha kolay oldugu icin, zemheri tesbihini örnek olarak aldim.

114. “Vehüvel aliyyul azimu zülcelali Sübhanallah“ veya „Zülcelali Sübhanallah“ (1 Defa)
115. „Subhanallah“ (100 Defa)

o on tane bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renkli kadranin oldugu yere gelince, siyah boncukda "Subhanallahi vebihamdihi." beyaza gelince "Subhanallahil Aziym" diye zikredilir


116. „Sübhanelbaki Daimen Elhamdülillah“ veya „Zül Kuvveti Elhamdülillah“ (1 Defa)
117. „Elhamdülillah“ (100 Defa)

Zikirimizin sonundaki "100 elhamdülillah" cekilirken, tesbihin yönü vardir, sagi solu, solundan başlayip, yani o resimde görülen, 10 tane bir siyah, bir beyaz boncuk olan taraf, sag taraf. ve diger düz taraf, sol taraf. ve soldan saga dogru cekilmeye başlanir o zikirde ve sonunda o on tane bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renili kadranin oldugu yere gelince, siyah boncukda "vermediklerine hamdederim Allahim." beyaza gelince "verdiklerine hamd ederim Allahim" diye hamdedilir . 5 birinden 5 de birinden on defaya tamamlanir.

Extern Dua: " Ya Rabbi, Sen, Senin,  Seni Sena ettiğin gibi Aziz ve Yücesin ve Büyüksün, Ya Rabbi, biz Seni, Senin, Seni Sena ettiğin gibi, Sena ve Teazim edemeyebiliriz."(1 Defa)

118. „ Rabbül Alemine Teala Şanühü Allahuekber“ veya „Zül Kudreti Allahuekber“ (1 Defa)
119. „Allahuekber“ (100 Defa)
120. „Rabbi inneke afuvvün, tuhibbul afve Fağfuanni“ (1 Defa)
121. „Estağfirullah“ (100 Defa)

Yüz estagfirullah zikrinde Abaküs tesbihde soldan saga çekipde en son sağdaki onlu iki renkli kadrana gelince, yine soldan sağa çekilir, ve o son onluya gelince, siyah boncukda "gizli günahıma tövbe ya rabbi" diye tövbe istiğfar edilir, beyaz boncuğa geçincede "aşikara ve açık işledigim günahıma tövbe ederim ya rabbi." diye istiğfar edilir.  ve onlu tamam edilince, tekrar o dual yani, iki renk boncukların gerisine dönüp, bir on tanede, beyaz boncuklardaa"bilerek işlediğim günahıma tövbe" diğerlerinde de siyah boncuklarda  da "bilmeden işlediğim günahıma tövbe." ederim ya rabbi diye istiğfar edilir..5 birinden 5 de birinden yine on defaya tamamlanır, ve tekrar o dual yani iki renk boncukların gerisine dönüp, yine imameye doğru, Beyaz boncuklarda "tövbesini ettiğim günahlarıma estağfirullah" siyah boncuklarda da "tövbesini etmeyi unuttuğum günahlarıma estağfirullah"  diye istiğfar edilir..5 birinden 5 de birinden yine on defaya tamamlanır

ve kuranda ayet vardır, ey iman edenler, bir daha iman edin, yada yeniden iman edin diye, işte bizde bu ayete kıyas ile tövbesini ettiğimiz günahlarımızada tekrardan estağfirullah diye istiğfar ederiz.

ve tekrar o dual yani iki renk boncukların gerisine dönüp yine imameye doğru bu sefer "yaptığım günahlarıma estağfirullah" diye, siyah boncuklarda da "yapacağım günahlarıma estağfirullah" diye istiğfar edilir..5 birinden 5 de birinden yine on defaya tamamlanır.

Burda hiç işlenmemiş günahların tövbesi önceden olurmu diyenler olacakdır, fakat elsebeb : olurda olur, unutur yanılırda, bir günah işlerizde, daha o günaha tövbe bile edemeden, Allah muhafaza, bir kaza ve bela sonucu, müntesiplerimizden biri vefat erderse, günahkarlar Listesine yazılmasın diye, ve o günahlardan gayemizin, ne Allah a ve dinine ve  ne de peygamberlerine isyan olmadığını, buradan ibraz edip, o hatalarımızın tövbesini de peşinen yaparız ki, Müntesiplerimizden hiç kimse günahkar olarak vefat etmesin diye.


Ve bu dualiteyi sizde çoğaltabilirsiniz, sadece tövbe zikirindeki, sizin aklınıza gelen başkaları da varsa, onlarıda aynı yöntem ile, fazla uzatmadan, dual şekilde ekleyip zikredebilirsiniz.

122 . "Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.” (100 Defa)
123. "Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ âli seyyidina Mehdi.” (33 Defa)
124. 100 Defa „La ilahe illallah“ ve 100 oluncada  „Muhammedun Rasulallah“ denilir.
125. Yazları 666 defa „Allah“ zikiri, Kışları 66 defa „Allah” zikri çekilir.
Dikkat: „21 Haziran“ a kadar “666”cekilir, gün döndükten sonra yani „21 Haziran“ dan sonra.“ 21 Aralik“ a kadar sadece “66”cekilir.“ 21 Aralik“dan sonra ise Tekrar „666“cekilmeye başlanır, taaki “21 Haziran” a kadar.

126. "Ya Rabbi Bana mülk verdin ve bana olaylarin tevilini ögrettin,sen benim dünyada ve ahirette velimsin dostumsun, rabbim bana misyonumu müslüman olarak tamamlat ve beni salihler arsina kat" (3 Defa)

veya arapçası

"Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs, fâtıras semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn." (3 Defa)

(YUSUF Suresi 101. Ayet) (3 Defa)

YUSUF Suresi 101. Ayet Budur

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs, fâtıras semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn.

Meali :

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

“Rabbim bana mülk verdin. Ve olayların tevîlini (yorumunu) bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, Sen benim dünyada ve ahirette velîmsin (dostumsun). Bana görevimi müslüman olarak tamam ettir, ve beni salihler arasına kat.”

Dikkat : Bu Yukardaki dua sadece bir defaya mahsus belli zaman çekilir ve  bu 126. zikiri Ölüm hikmetini veya acısını hafifce tadınca okumayi bırakılır, yani ölmek nasil bişeydir ögrenince bırakılır, ve ömrün hitamında artık bu kadar ömür yeter dediginiz vakit, okumaya devam edilirki, salih bir mümin olarak hak tecelli etsin, ve bekaya göcüş gerçekleşmiş olsun yani.

127. "Ennel ardza yerisuhu ibadiyessalihun"
128. „Rabbi inneke semîud duâi.“ 
129. „Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym.“
130. "Adede ma vesiahu ilmullah" „inteha Zikri Raşidi Hizbül Kebir Evradı”
Bina Eden
Başağaçlı Raşit Tunca
Schrems, 29 HAZiRAN 2019 Cumartesi
Original Kar©glan
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden